top of page

Veelal is sprake van een (al dan niet mondelinge) overeenkomst. Een overeenkomst bepaalt de rechtsverhouding tussen partijen. Meestal wordt er wel iets op papier gezet (een contract) en/of gelden er algemene voorwaarden. Bij een geschil tussen partijen wordt in eerste instantie dan ook gekeken naar wat in het contract staat. Het is om die reden van essentieel belang om de afspraken die partijen voor ogen hebben op een juridisch juiste wijze vast te leggen. De bijstand van een advocaat kan in dit voortraject allesbepalend zijn en wij kunnen u daarin bijstaan.

 

Verbintenissen voortvloeiend uit overeenkomsten

Als een partij tekortschiet in zijn verplichtingen die op grond van een contract op hem rusten (wanprestatie), dan kan de wederpartij allereerst nakoming vorderen van de overeenkomst. Mogelijk heeft hij ook recht op vergoeding van schade die de hij door de vertraging lijdt. Een andere mogelijkheid is om de overeenkomst te ontbinden wegens wanprestatie. Ook dan ligt een vordering tot schadevergoeding (of in ieder geval terugbetaling van hetgeen al was betaald) voor de hand. Advocatenkantoor Wattilete kan u bijstaan en een rechtszaak aanhangig maken. Zo kan in kort geding nakoming (op straffe van een dwangsom) worden geëist of ontbinding in een bodemprocedure.

 

Partijen kunnen een vaststellingsovereenkomst aangaan ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil. Veel vaststellingsovereenkomsten worden gesloten na schikkingsonderhandelingen. Een schuldbekentenis is een vorm van een vaststellingsovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd wat een partij nog aan een ander verschuldigd is. Een schuldbekentenis komt met name voor in situaties waarin een lening mondeling is afgesproken zonder dat er een goede overeenkomst van geldlening is opgesteld. Ook hierbij kunnen wij u adviseren en u, mocht het zover komen, bijstaan in een procedure.

 

Voorbeelden van verbintenissen uit overeenkomsten zijn:

· Koopovereenkomst
· Huurovereenkomst
· Arbeidsovereenkomst

 

Verbintenissen voortvloeiend uit de wet

Een onrechtmatige daad ziet op een doen of laten van iemand in strijd met een recht, een wetsregel of gewoonte waardoor een ander schade wordt toegebracht. De onrechtmatige daadpleger is in beginsel aansprakelijk om de schade die hij heeft veroorzaakt te vergoeden. Onder een onrechtmatige daad vallen bijvoorbeeld de volgende schadegevallen: verkeersongeval (letselschade), productaansprakelijkheid, vernieling van goederen, onrechtmatige publicatie, hinder, enzovoort. Veel onrechtmatige daad geschillen hebben dan ook met name betrekking op de schade: wie is verantwoordelijk en hoe hoog is de schade? Wij kunnen u op het gebied van aansprakelijkheidstelling en schadeberekening adviseren en bijstaan.

 

Voorbeelden van verbintenissen uit de wet zijn:

· Onrechtmatige daad

· Zaakwaarneming

· Onverschuldigde betaling

· Ongerechtvaardige verrijking 

Wilt u meer weten over het verbintenissenrecht of heeft u andere vragen met betrekking tot rechtsbijstand?

Neem dan vrijblijvend contact op. Wij helpen u graag verder.

VERBINTENISSEN-RECHT

Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht. Het regelt de rechtsverhouding tussen personen onderling. Advocatenkantoor Wattilete kan u daarin uitstekend adviseren of bijstaan in een procedure.

bottom of page